SqlHelper类里面的执行事务的方法

 /// <summary>
   /// 执行事务,返回0或者1
   /// </summary>
   /// <param name="Sqlstr">sql语句</param>
   /// <returns></returns>
  public int ExecTran(string[] Sqlstr)
   {
     SqlConnection conn = Connection;
    SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction();//先实例SqlTransaction类,使用这个事务使用的是con 这个连接,使用BeginTransaction这个方法来开始执行这个事务
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection = conn;
    cmd.Transaction = tran; 
    try{
     int count = Sqlstr.Length;
     for (int i = 0; i < count; i++)
     {
       cmd.CommandText = Sqlstr[i];
       cmd.ExecuteNonQuery();
     }
     tran.Commit();
     return 1; 
    }
   catch{
     tran.Rollback();
     return 0;
    }
   finally
    {
    CloseDB();
    tran.Dispose();
    } 
   }
调用的时候,只要构造好,SQL语句,直接以数组形式传递进来。微笑

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭