js 使用正则判断某字符在字符串中出现次数

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/lzc4869/article/details/77880672

js 使用正则判断某个字符在整个字符串中出现的次数

 function patch(s, re) {
    re = eval("/" + re + "/ig")
    return s.match(re) ? s.match(re).length : 0;
  }
 console.log(patch(newText, '\\('));
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页