Java Comparator 接口实现笔记

后端 同时被 2 个专栏收录
2 篇文章 0 订阅
3 篇文章 0 订阅

Java 可以通过 Arrays.sort() 对数组进行排序,默认是升序排列,为了能够对数组进行降序排列,需要传入重写 compare() 方法的 Comparator 接口。

需要注意的是,接口接收的参数只能是引用数据类型,无法接收基本数据类型。所以需要新建引用类型数组然后将数组的值复制过去。

import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;

public class ComparatorTest {
  public static void main(String[] args) {
    int[] nums = {3, 4, 5, 1, 9, 10, 45, 93, 26};
    Arrays.sort(nums);
    // 默认升序排列
    System.out.println(Arrays.toString(nums));
    Integer[] nums1 = new Integer[nums.length];
    for(int i = 0; i < nums.length; i++)  nums1[i] = nums[i];
    // 重写 Comparator 接口的 compare 方法
    Arrays.sort(nums1, new Comparator<Integer>() {
      @Override
      public int compare(Integer a, Integer b) {
        // a 和 b,返回正数就交换位置,否则不交换位置
        return b - a;
      }
    });
    System.out.println(Arrays.toString(nums1));
    // lambda 表达式写法
    Arrays.sort(nums1, (a, b) -> {return a-b;});
    System.out.println(Arrays.toString(nums1));
  }
}

输出结果

[1, 3, 4, 5, 9, 10, 26, 45, 93]
[93, 45, 26, 10, 9, 5, 4, 3, 1]
[1, 3, 4, 5, 9, 10, 26, 45, 93]
 • 1
  点赞
 • 1
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 黑客帝国 设计师:白松林 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值