Linux运维之服务器搭建共享目录

1.服务端

mkdir /home/work

vi /etc/exports

/home/work 192.168.64.*(rw,sync,no_root_squash)

2.服务端 客户端

yum install nfs rpcbind

3.测试重启

[root@M1 ]# /etc/init.d/nfs restart

[root@M1 ]# /etc/init.d/rpcbind restart

4.服务端

[root@M1 ~]# exportfs

/home/work 192.168.64.*

5.客户端挂载

mkdir /data

mount -t nfs -o rw 服务端:/路径/ /客户端挂载路径/

6.自启动

echo "/etc/init.d/nfs start " >> /etc/rc.d/rc.local

echo "/etc/init.d/rpcbind start" >> /etc/rc.d/rc.local

echo "mount -t nfs -o rw 192.168.64.132:/home/work/ /data/" >> /etc/rc.d/rc.local

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭