Hello World II - python垂直输出Hello World

版权声明:喜欢就点个赞吧,有啥疑问可以留言交流~ https://blog.csdn.net/m0_38015368/article/details/79950032

描述

垂直输出"Hello World",全部代码不超过2行。

 


输入


输出

H

e

l

l

o

 

W

o

r

l

d

str = "Hello World"
for name in str[:]:
  print(name)

修改:

开始没看到要求不超过两行,正确代码为:

for name in "Hello World":
  print(name)

题目来源:python123.io

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试