go语言 自动推导类型

 

// 一. 赋值,赋值前,必须进行变量的声明
var a int
a = 10
fmt.Println("a = ", a)


// 二.  :=b 自动推导类型,先声明b的类型,再给b赋值为20
// 自动推导,同一个变量名只能使用一次,用于初始化
b := 20
b = 23
fmt.Println("b = ", b)


//  三 .b := 30 //前面已经有变量b,不能再新建一个变量b

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页