PHP条件语句 if语句和switch语句

<?php
$day=mt_rand(1,7);
echo $day.":";
if($day==1){
  echo "今天是星期一";
}elseif($day==2){
  echo "今天是星期二";
}elseif($day==3){
  echo "今天是星期三";
}elseif($day==4){
  echo "今天是星期四";
}elseif($day==5){
  echo "今天是星期五";
}elseif($day==6){
  echo "今天是星期六";
}else{
  echo "今天是星期日";
}

?>
<?php
$day=mt_rand(1,7);
echo $day;
switch ($day){
  case 1:
  echo "今天是星期一";
  break;
   case 2:
  echo "今天是星期二";
  break;
   case 3:
  echo "今天是星期三";
  break;
   case 4:
  echo "今天是星期四";
  break;
   case 5:
  echo "今天是星期五";
  break;
   case 6:
  echo "今天是星期六";
  break;
   default:
  echo "今天是星期日";
  break;
}
?>
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值