Powerbuilder中run命令参数
 
调用控制面板:    
  Run("rundll32.exe   shell32.dll,Control_RunDLL")    
 
注意:大小写    
   
 
其他的控制举例如下:    
 
设置时间/日期:    
  Run("rundll32.exe   shell32.dll,Control_RunDLL   timedate.cpl,,0")    
 
进行拨号连接:    
  Run("rundll32.exe   rnaui.dll,RnaDial  
连接名称,1")    
 
设置邮件/传真:    
  Run("rundll32.exe   shell32.dll,Control_RunDLL   mlcfg32.cpl")    
 
显示打印机属性:    
  Run("rundll32.exe   shell32.dll,Control_RunDLL   main.cpl   @2")    
 
口令:    
  Run("rundll32.exe   shell32.dll,Control_RunDLL   password.cpl")    
 
打开方式:    
  Run("rundll32.exe   shell32.dll,OpenAs_RunDLL   pathfilename")    
 
网络:    
  Run("rundll32.exe   shell32.dll,Control_RunDLL   netcpl.cpl")    
 
字体属性:    
  Run("rundll32.exe   shell32.dll,Control_RunDLL   main.cpl   @3")  
 
阅读更多
个人分类: PowerBuilder
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Powerbuilder中run命令参数

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭