HDU2859(DP)

版权声明:很高兴能帮到你,QAQ,转载记得注明出处哦。o(* ̄︶ ̄*)o https://blog.csdn.net/meituanwaimai/article/details/79981118

题目链接

题意:给你一个字符矩阵,找一个沿着右上左下对角线对称的子矩阵,求子矩阵最大边长。

题解:枚举每一个点作为左下角的情况,然后枚举这个点所在行右边和所在列上边的相同的点对数,和右上角的dp值+1进行比较,取小值。

没有想出来,为什么做了一些题之后感觉没有一点进步。。。。。。
不过这个题的写法感觉真的很惊艳。

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
char s[1005][1005];
int dp[1005][1005],n;
int main()
{
  while(~scanf("%d",&n) && n)
  {
    memset(dp,0,sizeof dp);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      scanf("%s",s[i]);
    }

    int ans = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = 0; j < n; j++)
      {
        if(j == n - 1 || i == 0)
        {
          dp[i][j] = 1;
          continue;
        }
        int x = i,y = j;
        while(x >= 0 && y <= n - 1 && s[x][j] == s[i][y])
        {
          x--;
          y++;
        }
        x = i - x;
        if(dp[i - 1][j + 1] + 1 <= x)dp[i][j] = dp[i - 1][j + 1] + 1;
        else dp[i][j] = x;
        ans = max(ans,dp[i][j]);
      }
    }
    printf("%d\n",ans);
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试