VB编程的调用带参数的exe
这个软件的原本参数是
FastCopy.exe /cmd=sync /open_window "c:\123.mp3" /to="d:\"


在vb里调用就出了问题
a= "c:\123.mp3"
b="d:\"

SHELL "FastCopy.exe /cmd=sync /open_window " & chr(34) & a & chr(34) & "/to=" & chr(34) & b & chr(34)

阅读更多
上一篇主干(trunk)、分支(branch )、标记(tag) 用法示例 + 图解
下一篇知道这20个正则表达式,能让你少写1,000行代码
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭