1014 hdu 统计问题

这是题目的链接http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2563

 

题目的解法:

设ans[n]为走n步的所有不同走法

up[n]为第n步是向上时的所有不同走法

left[n]为第n步是向左时的所有不同走法

right[n]为第n步是向右时的所有不同走法。

 

则有以下递推关系:

up[n] = up[n-1] + left[n-1] + right[n-1]

left[n] = up[n-1] + left[n-1]

right[n] = up[n-1] + right[n-1]

可得:

ans[n] = up[n] + left[n] + right[n] = 3up[n-1] + 2left[n-1] + 2right[n-1] = 2ans[n-1] + ans[n-2]

 

代码如下:

 

 

阅读更多
文章标签: up
上一篇hdu 1051
下一篇动态规划总结
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭