morejarphone~

从爱好,到梦想

HDU 1011 (树背包)

坑点是特判。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define maxn 111
#define maxm 222

struct node {
  int from, to, next;
}edge[maxm];
int bug[maxn], brain[maxn];
int n, m, head[maxn];
int ans;
int dp[maxn][maxn];
int degree[maxn];

void add_edge (int from, int to, int i) {
  node &e = edge[i];
  e.from = from, e.to = to, e.next = head[from], head[from] = i;
}

void dfs (int u, int fa) {
  for (int i = bug[u]; i <= m; i++) {
    dp[u][i] = brain[u];
  }
  for (int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next) {
    int v = edge[i].to;
    if (v == fa)
      continue;
    dfs (v, u);
    for (int j = m; j >= bug[u]; j--) {
      for (int k = 1; j+k <= m; k++) {
        dp[u][j+k] = max (dp[u][j+k], dp[u][j]+dp[v][k]);
      }
    }
  }
}

int main () {
  //freopen ("in", "r", stdin);
  while (cin >> n >> m) {
    if (n == -1 && m == -1)
      break;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      cin >> bug[i] >> brain[i];
      bug[i] = ceil (bug[i]*1.0/20);
    }
    memset (head, -1, sizeof head);
    int u, v;
    int cnt = 0;
    memset (degree, 0, sizeof degree);
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      cin >> u >> v;
      add_edge (u, v, cnt++);
      add_edge (v, u, cnt++);
      degree[u]++;
      degree[v]++;
    }
    if (m == 0) {
      printf ("0\n");
      continue;
    }
    for (int i = 2; i <= n; i++)
      if (degree[i] == 1)
        bug[i] = max (1, bug[i]); //如果是叶子节点 至少需要一个士兵
    memset (dp, 0, sizeof dp);
    dfs (1, 0);
    printf ("%d\n", dp[1][m]);
  }
  return 0;
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/morejarphone/article/details/49908829
个人分类: 背包
上一篇HDU 5534 (多重背包)
下一篇NEU 1252 (拆位)
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭