PHP:函数传值和传地址

& 有点类似C语言的取址符

代码示例

<?php

// 传值,不会改变变量本身
function value_params($v1){
    $v1 += 1;
    return True;
}

// 传地址,会改变变量本身
function address_params(&$v2){
    $v2 += 1;
    return True;
}

// 输出结果
$v1 = 1;
value_params($v1);
var_dump($v1);
// int(1)

$v2 = 1;
address_params($v2);
var_dump($v2);
// int(2)
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页