Hdu 2087 kmp算法的运用

剪花布条

Description
一块花布条,里面有些图案,另有一块直接可用的小饰条,里面也有一些图案。对于给定的花布条和小饰条,计算一下能从花布条中尽可能剪出几块小饰条来呢?

Input
输入中含有一些数据,分别是成对出现的花布条和小饰条,其布条都是用可见ASCII字符表示的,可见的ASCII字符有多少个,布条的花纹也有多少种花样。花纹条和小饰条不会超过1000个字符长。如果遇见#字符,则不再进行工作。

Output
输出能从花纹布中剪出的最多小饰条个数,如果一块都没有,那就老老实实输出0,每个结果之间应换行。

Sample Input
abcde a3
aaaaaa aa
#

Sample Output
0
3

kmp算法的解释:(http://hihocoder.com/problemset/problem/1015)
想法:运用kmp算法来求原串中是否包含子串,由于求出了next数组,所以可以降低复杂度,而next数组的求解过程也包含了kmp算法的思想。

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <map>
#include <iostream>
using namespace std;
char origin[1000010];
char opt[10010];
char Next[10010];
int len1,len2;
void getnext()
{
  int i = 0,j = -1;
  Next[0] = -1;
  //规定,与后面i++,j++,j = -1相呼应。
  while (i<len2) {
    if (j == -1||opt[i] == opt[j]) {
      i++;j++;
      Next[i] = j;
  //当j = -1,说明在i++这个位置上,前缀和后缀没有相等的地方。
  //当opt[i] == opt[j],说明又有一对前缀、后缀相等。    
    }
    else
      j = Next[j];
  //移动Next[j]个位置。
  }
}
int kmp()
{
  int i = 0,j = 0,ans = 0;
  while (i<len1) {
    if (j == -1||origin[i] == opt[j]) {
      j++;i++;
    }
    else
      j = Next[j];
    if (j == len2) {
    //说明已有一种情况满足条件。
      ans++;
      j = 0;
    }
  }
  return ans;
}
int main()
{
  while (scanf("%s",origin)!=EOF) {
    if (origin[0] == '#') {
      break;
    }
    scanf("%s",opt);
    len1 = strlen(origin);
    len2 = strlen(opt);
    getnext();
    printf("%d\n",kmp());
  }
  return 0;
}
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页