muzizongheng的专栏

.net/web/医疗技术的个人分享

如何用windbg分析内存泄露

1.     必须在命令行中设置为要分析的进程打开用户堆栈信息:C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x64)>gflags.exe -i YourDebugProcess.exe +ust 2.     必须是Debug版本的进程 3....

2014-01-17 17:20:41

阅读数 10444

评论数 2

Bug:DataGridCell的显示不完整

最近在使用DataGrid时遇到一个bug, 在客户机器上DataGrid的内容显示不完整, 具体表现为某些列的显示为空。 具体的可视树为:DataGridCell > ContentPresenter > TextBlock。其中:TextBlock的Width为Auto,...

2014-01-13 14:27:41

阅读数 2001

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除