javax.jms.JMSException: Could not connect to broker URL: tcp://localhost:61616

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许禁止转载(http://blog.csdn.net/napoay) https://blog.csdn.net/napoay/article/details/81122541
spring.activemq.broker-url=tcp://localhost:61616

改为:


spring.activemq.broker-url=tcp://0.0.0.0:61616

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试