js中push使用 (数组)

push   方法  
  将新元素添加到一个数组中,并返回数组的新长度值。  
   
  arrayObj.push([item1   [item2   [.   .   .   [itemN   ]]]])  
   
  参数  
  arrayObj  
   
  必选项。一个   Array   对象。  
   
  item,   item2,.   .   .   itemN  
   
  可选项。该   Array   的新元素。  
   
  说明  
  push   方法将以新元素出现的顺序添加这些元素。如果参数之一为数组,那么该数组将作为单个元素添加到数组中。如果要合并两个或多个数组中的元素,请使用   concat   方法。  
   
   
  */  
  Array.prototype.push=function(){  
          var   len=arguments.length;  
          if(len>0)for(var   i=0;i<len;i++)this[this.length]=arguments[i];  
          return   this.length;  
          }  
  var   a=[1,2,3,4]  
  a.push(5)  
  alert(a)  
  alert(a.push(6))</script>  

阅读更多
文章标签: function
个人分类: javascript
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭