C++ Primer 中文版 学习笔记(五)

第6章 语句

1  在循环条件中定义的变量在每次循环里都要经历创建和撤销的过程。

2  异常用于处理程序执行时预期发生的错误。

   异常机制提供程序中错误检测和错误处理部分之间的通信。

   C++的异常处理包括:

1)      Throw表达式,throw引发了异常条件    错误检测

2)      Try块                                错误处理

3)      由标准库定义的一组异常类

3  使用预处理器进行调试

NDEBUG 预处理变量 有条件的调试代码:

     #ifndefNDEBUG

     Cerr<<”startingmain”<<endl;

     #endif

assert  预处理宏 断言

           assert(expr)

没有更多推荐了,返回首页