JTextPane 水平滚动条

JTextPane 网上说 它内置了 不能显示水平滚动条 没办法  只好看它的源码:

 

JTextPane 中 没找到相似的 JEditorPane  都是有相似的.

 

解决的办法如下:

   把父类中的

 

 public boolean getScrollableTracksViewportWidth()
  {
    if(getParent() instanceof JViewport)
    {
      JViewport jviewport = (JViewport)getParent();
      TextUI textui = getUI();
      int i = jviewport.getWidth();
      Dimension dimension = textui.getMinimumSize(this);
      Dimension dimension1 = textui.getMaximumSize(this);
      if(i >= dimension.width && i <= dimension1.width)
        return true;
    }
    return false;
  }

 为

	@Override
	public boolean getScrollableTracksViewportWidth() {
		return false;
	}
 

就可以了.

 

另外有一种方法:

JTextPane pane = new JTextPane();

		pane.setContentType("text/html");

		JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(pane);

		scrollPane.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);

		scrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
 

 

阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值