php 随机打乱一个字符串

string str_shuffle    ( string $str   )

str_shuffle() 函数打乱一个字符串,使用任何一种可能的排序方案。 

Example #1 str_shuffle() 范例

<?php
$str
= 'abcdef';
$shuffled = str_shuffle($str);

// 输出类似于: bfdaec
echo $shuffled;
?>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试