NSDate如何获取一个月后的日期

使用日历管理类NSCalendar,添加月份即可

  NSDate *mydate =[NSDate date];
  NSLog(@"%@",mydate);
  
  NSCalendar *calendar = [[NSCalendar alloc] initWithCalendarIdentifier:NSGregorianCalendar];
  
  NSDateComponents *comps = nil;
  
  comps = [calendar components:NSYearCalendarUnit|NSMonthCalendarUnit|NSDayCalendarUnit fromDate:mydate];
  
  NSDateComponents *adcomps = [[NSDateComponents alloc] init];
  
  [adcomps setYear:0];
  
  [adcomps setMonth:+1];
  
  [adcomps setDay:0];
  
  NSDate *newdate = [calendar dateByAddingComponents:adcomps toDate:mydate options:0];
  
  NSLog(@"%@",newdate);

设置你需要增加或减少的年、月、日即可获得新的日期,上述的表示获取mydate日期后一个月的日期,如果该成-1,则是一个月以前的日期,以此类推都可以计算。


阅读更多
个人分类: ios开发
上一篇cocos2dx 场景切换动画效果
下一篇iOS性能优化:Instruments使用实战
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭