html form表单提交不跳转新页面

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/oYuLian/article/details/80334147
 <form enctype="multipart/form-data" method="post" action="" id="myForm" target="frame1">
</form> 
<iframe name="frame1" frameborder="0" id="frame"></iframe>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭