arrayList 去重复

去掉重复基本代码

public ArrayList diff(ArrayList arrayNew)
     {
         try
         {
             ArrayList Array = new ArrayList();
             if (arrayNew == null)
             {
                 return Array;
             }
            // Array = arrayNew;
             for (int i = 0; i < arrayNew.size(); i++)
             {
                 for (int j = 0; j < i; j++)
                 {
                     if (arrayNew.get(j).equals( arrayNew.get(i)))
                     {
                    arrayNew.remove(i);
                    i--;
                      break;
                     }
                 }
             }
             return arrayNew;
         }
         catch (Exception ex)
         {
             return null;
         }
     }

 

公司递归查询去掉重复:

public static ArrayList<Integer> diff(ArrayList<Integer> arrayNew) {
		try {
			ArrayList<Integer> Array = new ArrayList<Integer>();
			if (arrayNew == null) {
				return Array;
			}
			if(arrayNew.size()==1){
				arrayNew.remove(0);
				return arrayNew;
			}
			// Array = arrayNew;
			for (int i = 0; i < arrayNew.size(); i++) {
				for (int j = 0; j < i; j++) {
					if (arrayNew.get(j).equals(arrayNew.get(i))) {
						arrayNew.remove(i);
						i--;
						break;
					}
				}
			}
			arrayNew.remove(0);
			System.out.println(arrayNew);
			return arrayNew;

		} catch (Exception ex) {
			return null;
		}
	}
 
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值