Swing 线程之SwingUtilities.invokeLater()

转载 2013年12月05日 13:24:17

现在我们要做一个简单的界面。

包括一个进度条、一个输入框、开始和停止按钮。

需要实现的功能是:

当点击开始按钮,则更新进度条,并且在输入框内把完成的百分比输出(这里只做例子,没有真正去做某个工作)。

 

代码1:

 1. import java.awt.FlowLayout;  
 2. import java.awt.event.ActionEvent;  
 3. import java.awt.event.ActionListener;  
 4. import javax.swing.JButton;  
 5. import javax.swing.JFrame;  
 6. import javax.swing.JProgressBar;  
 7. import javax.swing.JTextField;  
 8. public class SwingThreadTest1 extends JFrame {  
 9.     private static final long serialVersionUID = 1L;  
 10.     private static final String STR = "Completed : ";  
 11.     private JProgressBar progressBar = new JProgressBar();  
 12.     private JTextField text = new JTextField(10);  
 13.     private JButton start = new JButton("Start");  
 14.     private JButton end = new JButton("End");  
 15.     private boolean flag = false;  
 16.     private int count = 0;  
 17.     public SwingThreadTest1() {  
 18.         this.setLayout(new FlowLayout());  
 19.         add(progressBar);  
 20.         text.setEditable(false);  
 21.         add(text);  
 22.         add(start);  
 23.         add(end);  
 24.         start.addActionListener(new Start());  
 25.         end.addActionListener(new End());  
 26.     }  
 27.           
 28.     private void go() {  
 29.         while (count < 100) {  
 30.             try {  
 31.                 Thread.sleep(100);//这里比作要完成的某个耗时的工作  
 32.             } catch (InterruptedException e) {  
 33.                 e.printStackTrace();  
 34.             }  
 35.                          //更新进度条和输入框  
 36.             if (flag) {  
 37.                 count++;  
 38.                 progressBar.setValue(count);  
 39.                 text.setText(STR + String.valueOf(count) + "%");  
 40.             }  
 41.         }  
 42.     }  
 43.     private class Start implements ActionListener {  
 44.         public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
 45.             flag = true;//设置开始更新的标志  
 46.             go();//开始工作  
 47.         }  
 48.     }  
 49.     private class End implements ActionListener {  
 50.         public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
 51.             flag = false;//停止  
 52.         }  
 53.     }  
 54.     public static void main(String[] args) {  
 55.         SwingThreadTest1 fg = new SwingThreadTest1();  
 56.         fg.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
 57.         fg.setSize(300100);  
 58.         fg.setVisible(true);  
 59.     }  
 60. }  

 

运行代码发现,

现象1当点击了开始按钮,画面就卡住了。按钮不能点击,进度条没有被更新,输入框上也没有任何信息。

原因分析:Swing是线程不安全的,是单线程的设计,所以只能从事件派发线程访问将要在屏幕上绘制的Swing组件。ActionListeneractionPerformed方法是在事件派发线程中调用执行的,而点击了开始按钮后,执行了go()方法,在go()里,虽然也去执行了更新组件的方法

progressBar.setValue(count);

text.setText(STR + String.valueOf(count) + "%");

但由于go()方法直到循环结束,它并没有返回,所以更新组件的操作一直没有被执行,这就造成了画面卡住的现象。

现象2过了一段时间(go方法里的循环结束了)后,画面又可以操作,并且进度条被更新,输入框也出现了我们想看到的信息。

原因分析:通过在现象1的分析,很容易联想到,当go()方法返回了,则其他的线程(更新组件)可以被派发了,所以画面上的组件被更新了。

 

 

为了让画面不会卡住,我们来修改代码,将耗时的工作放在一个线程里去做。


代码2:

 1. import java.awt.FlowLayout;  
 2. import java.awt.event.ActionEvent;  
 3. import java.awt.event.ActionListener;  
 4. import javax.swing.JButton;  
 5. import javax.swing.JFrame;  
 6. import javax.swing.JProgressBar;  
 7. import javax.swing.JTextField;  
 8. public class SwingThreadTest2 extends JFrame {  
 9.     private static final long serialVersionUID = 1L;  
 10.     private static final String STR = "Completed : ";  
 11.     private JProgressBar progressBar = new JProgressBar();  
 12.     private JTextField text = new JTextField(10);  
 13.     private JButton start = new JButton("Start");  
 14.     private JButton end = new JButton("End");  
 15.     private boolean flag = false;  
 16.     private int count = 0;  
 17.       
 18.     GoThread t = null;  
 19.     public SwingThreadTest2() {  
 20.         this.setLayout(new FlowLayout());  
 21.         add(progressBar);  
 22.         text.setEditable(false);  
 23.         add(text);  
 24.         add(start);  
 25.         add(end);  
 26.         start.addActionListener(new Start());  
 27.         end.addActionListener(new End());  
 28.     }  
 29.     private void go() {  
 30.         while (count < 100) {  
 31.             try {  
 32.                 Thread.sleep(100);  
 33.             } catch (InterruptedException e) {  
 34.                 e.printStackTrace();  
 35.             }  
 36.             if (flag) {  
 37.                 count++;  
 38.                 System.out.println(count);  
 39.                 progressBar.setValue(count);  
 40.                 text.setText(STR + String.valueOf(count) + "%");  
 41.             }  
 42.         }  
 43.     }  
 44.     private class Start implements ActionListener {  
 45.         public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
 46.             flag = true;  
 47.             if(t == null){  
 48.                 t = new GoThread();  
 49.                 t.start();  
 50.             }  
 51.         }  
 52.     }  
 53.     //执行复杂工作,然后更新组件的线程  
 54.     class GoThread extends Thread{  
 55.         public void run() {  
 56.             //do something...  
 57.             go();  
 58.         }  
 59.     }  
 60.     private class End implements ActionListener {  
 61.         public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
 62.             flag = false;  
 63.         }  
 64.     }  
 65.     public static void main(String[] args) {  
 66.         SwingThreadTest2 fg = new SwingThreadTest2();  
 67.         fg.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
 68.         fg.setSize(300100);  
 69.         fg.setVisible(true);  
 70.     }  
 71. }  

 

我们执行了程序,结果和我们想要的一样,画面不会卡住了。

那这个程序是否没有问题了呢?

我们自定义了一个线程GoThread,在这里我们完成了那些耗时的工作,可以看作是“工作线程”,

而对于组件的更新,我们也放在了“工作线程”里完成了。

在这里,在事件派发线程以外的线程里设置进度条,是一个危险的操作,运行是不正常的。(对于输入框组件的更新是安全的。)

 

只有从事件派发线程才能更新组件,根据这个原则,我们来修改我们现有代码。

 

代码3:

 1. import java.awt.FlowLayout;  
 2. import java.awt.event.ActionEvent;  
 3. import java.awt.event.ActionListener;  
 4. import javax.swing.JButton;  
 5. import javax.swing.JFrame;  
 6. import javax.swing.JProgressBar;  
 7. import javax.swing.JTextField;  
 8. import javax.swing.SwingUtilities;  
 9. public class SwingThreadTest3 extends JFrame {  
 10.     private static final long serialVersionUID = 1L;  
 11.     private static final String STR = "Completed : ";  
 12.     private JProgressBar progressBar = new JProgressBar();  
 13.     private JTextField text = new JTextField(10);  
 14.     private JButton start = new JButton("Start");  
 15.     private JButton end = new JButton("End");  
 16.     private boolean flag = false;  
 17.     private int count = 0;  
 18.       
 19.     private GoThread t = null;  
 20.       
 21.     private Runnable run = null;//更新组件的线程  
 22.     public SwingThreadTest3() {  
 23.         this.setLayout(new FlowLayout());  
 24.         add(progressBar);  
 25.         text.setEditable(false);  
 26.         add(text);  
 27.         add(start);  
 28.         add(end);  
 29.         start.addActionListener(new Start());  
 30.         end.addActionListener(new End());  
 31.           
 32.         run = new Runnable(){//实例化更新组件的线程  
 33.             public void run() {  
 34.                 progressBar.setValue(count);  
 35.                 text.setText(STR + String.valueOf(count) + "%");  
 36.             }  
 37.         };  
 38.     }  
 39.     private void go() {  
 40.         while (count < 100) {  
 41.             try {  
 42.                 Thread.sleep(100);  
 43.             } catch (InterruptedException e) {  
 44.                 e.printStackTrace();  
 45.             }  
 46.             if (flag) {  
 47.                 count++;  
 48.                 SwingUtilities.invokeLater(run);//将对象排到事件派发线程的队列中  
 49.             }  
 50.         }  
 51.     }  
 52.     private class Start implements ActionListener {  
 53.         public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
 54.             flag = true;  
 55.             if(t == null){  
 56.                 t = new GoThread();  
 57.                 t.start();  
 58.             }  
 59.         }  
 60.     }  
 61.       
 62.     class GoThread extends Thread{  
 63.         public void run() {  
 64.             //do something...  
 65.             go();  
 66.         }  
 67.     }  
 68.     private class End implements ActionListener {  
 69.         public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
 70.             flag = false;  
 71.         }  
 72.     }  
 73.     public static void main(String[] args) {  
 74.         SwingThreadTest3 fg = new SwingThreadTest3();  
 75.         fg.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
 76.         fg.setSize(300100);  
 77.         fg.setVisible(true);  
 78.     }  
 79. }  

 

解释:SwingUtilities.invokeLater()方法使事件派发线程上的可运行对象排队。当可运行对象排在事件派发队列的队首时,就调用其run方法。其效果是允许事件派发线程调用另一个线程中的任意一个代码块。

还有一个方法SwingUtilities.invokeAndWait()方法,它也可以使事件派发线程上的可运行对象排队。

他们的不同之处在于:SwingUtilities.invokeLater()在把可运行的对象放入队列后就返回,而SwingUtilities.invokeAndWait()一直等待知道已启动了可运行的run方法才返回。如果一个操作在另外一个操作执行之前必须从一个组件获得信息,则应使用SwingUtilities.invokeAndWait()方法。

本文转自:http://blog.csdn.net/bzwm/article/details/3895381

Swing 线程之SwingUtilities.invokeLater()

现在我们要做一个简单的界面。包括一个进度条、一个输入框、开始和停止按钮。需要实现的功能是:当点击开始按钮,则更新进度条,并且在输入框内把完成的百分比输出(这里只做例子,没有真正去做某个工作)。 代码1...
 • xiuwei168
 • xiuwei168
 • 2009年12月02日 15:58
 • 374

Swing 线程之 SwingUtilities.invokeLater()

 现在我们要做一个简单的界面。包括一个进度条、一个输入框、开始和停止按钮。需要实现的功能是:当点击开始按钮,则更新进度条,并且在输入框内把完成的百分比输出(这里只做例子,没有真正去做某个工作)。 代码...
 • yuyulover
 • yuyulover
 • 2009年11月10日 17:19
 • 514

Swing 线程之SwingUtilities.invokeLater()

现在我们要做一个简单的界面。 包括一个进度条、一个输入框、开始和停止按钮。 需要实现的功能是: 当点击开始按钮,则更新进度条,并且在输入框内把完成的百分比输出(这里只做例子,没有真正...
 • novelly
 • novelly
 • 2013年09月30日 15:48
 • 529

Swing线程之SwingUtilities.invokeLater 解释

在官方的文章里:http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/painting/step1.html 告诉我们要创建一个gui。 All Grap...
 • wzq__janeGreen_
 • wzq__janeGreen_
 • 2017年04月17日 16:47
 • 568

Swing线程之SwingUtilities.invokeLater解释

在官方的文档里:http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/painting/step1.html 告诉我们如何创建一个gui。 事件分发线程: ...
 • paullinjie
 • paullinjie
 • 2016年07月23日 06:14
 • 748

SwingUtilities的invokeLater和invokeAndWait

Swing程序的线程处理 前言 因为很多人会见到一些源代码中调用SwingUtilities的invokeLater或者invokeAnd-Wait方法,但是却不理解它们到底起到了什么作用,本文...
 • yanwushu
 • yanwushu
 • 2014年09月20日 19:30
 • 5878

【Java线程】Swing事件分发线程EDT与SwingUtilities.invokeLater

在Swing程序中,经常能看到如下这种代码: SwingUtilities.invokeLater(new Runnable(){ @Override public void run()...
 • vking_wang
 • vking_wang
 • 2013年05月30日 14:58
 • 9677

SwingUtilities.invokeLater()和SwingUtilities.invokeAndWait()的区别

invokeAndWait:后面的程序必须等这个线程(参数中的线程)执行完才能执行 invokeLater:后面的程序和这个参数的线程对象可以并行,异步地执行 invokeLater一般用于在线程...
 • u010995220
 • u010995220
 • 2016年04月22日 18:19
 • 460

Swing 线程之SwingUtilities.invokeLater()(转帖)---Swing是线程不安全的,是单线程的设计

现在我们要做一个简单的界面。包括一个进度条、一个输入框、开始和停止按钮。需要实现的功能是:当点击开始按钮,则更新进度条,并且在输入框内把完成的百分比输出(这里只做例子,没有真正去做某个工作)。 代码1...
 • lvjun0565
 • lvjun0565
 • 2009年05月01日 15:00
 • 993

SwingUtilities.invokeLater(Runnable doRun)方法的使用

 
 • freeskycsdn
 • freeskycsdn
 • 2007年10月31日 10:19
 • 346
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Swing 线程之SwingUtilities.invokeLater()
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)