PythonQT

Qt是一个1991年由奇趣科技开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。pythonqt是其python版本、接口,使用pythonqt可以更快地开发用户界面。
关注数:17 文章数:5 访问量:88981 用手机看