[Cqoi 2018] bzoj5301 异或序列 [莫队]

Description:
已知一个长度为n的整数数列a[1],a[2],,a[n],给定查询参数lr,问在 [l,r]区间内,有多少连续子
序列满足异或和等于k
也就是说,对于所有的xy(lxyr),能够满足a[x]^a[x+1]^^a[y]=kxy有多少组。


Solution:
出题人nb
大大的良心,记录前缀异或和,每次加入一个前缀计算和哪些已有的前缀能组成k


#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define N 2000010
struct data 
{
  int l,r,id,block;
}q[N];
int n,m,k;
ll ans;
ll sum[N],cnt[N],a[N];
ll answer[N];
bool cp(data x,data y)
{
  if(x.block!=y.block) return x.block<y.block;
  return x.r<y.r;
}
void solve()
{
  sort(q+1,q+m+1,cp);
  int l=1,r=0;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    while(l<q[i].l-1) {
      cnt[sum[l]]--; ans-=cnt[k^sum[l]]; l++; 
    }
    while(l>q[i].l-1) {
      l--; ans+=cnt[k^sum[l]]; cnt[sum[l]]++;
    }
    while(r<q[i].r) {
      r++; ans+=cnt[k^sum[r]]; cnt[sum[r]]++;
    }
    while(r>q[i].r) {
      cnt[sum[r]]--; ans-=cnt[k^sum[r]]; r--;
    }
    answer[q[i].id]=ans;
  }
  for(int i=1;i<=m;i++) printf("%lld\n",answer[i]);
}
int main()
{
  scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
  for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);
  int size=(int)(sqrt(n));
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    scanf("%d%d",&q[i].l,&q[i].r);
    q[i].id=i; q[i].block=(q[i].l-1)/size;
  } 
  sum[1]=a[1];
  for(int i=2;i<=n;i++) sum[i]=a[i]^sum[i-1];
  solve();
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试