LCS最长公共序列java实现模板

版权声明:范明毅的个人博客,欢迎转载,转载请注明出处 https://blog.csdn.net/qfanmingyiq/article/details/79705584
 • 不提供思想 提供了就是制作车轮子.网上太多了没意义

import java.lang.reflect.Array;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class Main {

  public static void main(String[] args) {


    String a = "abcdef";
    String b = "xb1d2xf3";

    int[][] calc = calc(a.toCharArray(), b.toCharArray());
    int flag=Integer.MAX_VALUE;
    //输出序列

    for (int i = 1; i < calc[0].length; i++) {
      if(calc[calc.length-1][i]>calc[calc.length-1][i-1]){
        System.out.println(b.charAt(i-1));
      }
    }

  }


  public static StringBuilder sb= new StringBuilder("");
  //计算最长序列
  //int[][] 封装对象的话 输出序列会不用循环 内部封装链表.由于简单这里不写了 
  public static int[][] calc(char[]a,char b[]){

    int flag[][]=new int[a.length+1][b.length+1];


    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
      for (int j = 0; j < b.length; j++) {
        if(a[i]==b[j]){ 
          flag[i+1][j+1]=flag[i][j]+1;
        }else{
          flag[i+1][j+1]=Math.max(flag[i][j+1], flag[i+1][j]);
        }
      }
    }
    return flag;
  }

}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试