C/C++ 描述 LeetCode 5476. 找出数组游戏的赢家

5476. 找出数组游戏的赢家

  大家好,我叫亓官劼(qí guān jié ),在CSDN中记录学习的点滴历程,时光荏苒,未来可期,加油~博主目前仅在CSDN中写博客,唯一博客更新的地址为:亓官劼的博客

本文原创为亓官劼,请大家支持原创,部分平台一直在恶意盗取博主的文章!!!


给你一个由 不同 整数组成的整数数组 arr 和一个整数 k

每回合游戏都在数组的前两个元素(即 arr[0]arr[1] )之间进行。比较 arr[0]arr[1] 的大小,较大的整数将会取得这一回合的胜利并保留在位置 0 ,较小的整数移至数组的末尾。当一个整数赢得 k 个连续回合时,游戏结束,该整数就是比赛的 赢家

返回赢得比赛的整数。

题目数据 保证 游戏存在赢家。

示例 1:

输入:arr = [2,1,3,5,4,6,7], k = 2
输出:5
解释:一起看一下本场游戏每回合的情况:

因此将进行 4 回合比赛,其中 5 是赢家,因为它连胜 2 回合。

示例 2:

输入:arr = [3,2,1], k = 10
输出:3
解释:3 将会在前 10 个回合中连续获胜。

示例 3:

输入:arr = [1,9,8,2,3,7,6,4,5], k = 7
输出:9

示例 4:

输入:arr = [1,11,22,33,44,55,66,77,88,99], k = 1000000000
输出:99

提示:

 • 2 <= arr.length <= 10^5
 • 1 <= arr[i] <= 10^6
 • arr 所含的整数 各不相同
 • 1 <= k <= 10^9

5476. 找出数组游戏的赢家 题解

这里我们切记不要真实的去移动数组,这里只需要模拟移动即可,我们通过双指针来指向相应的位置即可。

class Solution {
public:
  int getWinner(vector<int>& arr, int k) {
    int len = arr.size();
    if(k >= len){
      // 返回最大值
      sort(arr.begin(),arr.end());
      if(arr[0] >= arr[len-1]){
        return arr[0];
      }else
        return arr[len-1];
    }
    
    int i,j,cnt,ans;
    cnt = 0;
    ans = -0x7f7f7f7f;
    for(i = 0, j = 1;i < len && j < len && cnt < k;){
      if(arr[i] >= arr[j]){
        if(arr[i] == ans){
          cnt++;
        }else{
          ans = arr[i];
          cnt = 1;
        }
        j++;
      }else{
        if(arr[j] == ans){
          cnt++;
        }else{
          ans = arr[j];
          cnt = 1;
        }
        i = j;
        j++; 
      }
    }
    return ans;
  }
};
亓官劼 CSDN认证博客专家 Python 全栈 数据结构与算法
大家好,我是亓官劼(qíguānjié),在博客中分享数据结构与算法、Python全栈开发、Java后端开发、前端、OJ题解及各类报错信息解决方案等经验。一起加油,用知识改变命运,未来可期。
©️2020 CSDN 皮肤主题: Age of Ai 设计师:meimeiellie 返回首页
实付 99.00元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值