js控制表单输入的长度

版权声明:多总结,帮助自己的同时也在帮助别人!留下意见和看法,让技术动起来! https://blog.csdn.net/qiphon3650/article/details/79945880

js控制表单

<body>

<p>在文本框中尝试输入触发函数。</p>
<input type="text" id="myInput" >
<p id="demo"></p>
<script>
  var a = document.getElementById('myInput');
  a.oninput=function(){
    if(this.value.length>=5){
      alert(1)
      return this.value = this.value.slice(0,4);
    }
  }
</script>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试