hdu 1385 Minimum Transport Cost (最小字典序最短路径)

题目链接:   hdu 1385

题目大意:  给出N个点的邻接矩阵,求任意两点的最短路径

                  若有多条路径,输出字典序最小的路径

解题思路:   边为-1的时候,换成INF,用Floyd求出最短路径,path[ i ][ j ]表示路径i到j经过的点

                  dis[ i ][ j ]=Min( dis[ i ][ j ],dis[ i ][ k ] + dis[ k ][ j ] ),更新了dis[ i ][ j ]之后,记录path[ i ][ j ]=path[ i ][ k ]

代码:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define MAX 205
#define INF 0x3f3f3f3f
int dis[MAX][MAX],path[MAX][MAX];
int main()
{
  int i,j,n,m,k,t,V[MAX],a,b;
  while(scanf("%d",&n)!=EOF&&n)
  {
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
      for(j=1;j<=n;j++)
      {
        path[i][j]=j;
        scanf("%d",&dis[i][j]);
        if(dis[i][j]==-1)
          dis[i][j]=INF;
      }
    }
    for(i=1;i<=n;i++)
      scanf("%d",&V[i]);
    for(k=1;k<=n;k++)
    {
      for(i=1;i<=n;i++)
      {
        for(j=1;j<=n;j++)
        {
          t=dis[i][k]+dis[k][j]+V[k];
          if(t<dis[i][j])
          {
            dis[i][j]=t;
            path[i][j]=path[i][k];   //更新
          } 
          else if(t==dis[i][j]&&path[i][k]<path[i][j]) //最小字典序
            path[i][j]=path[i][k];
        }
      }
    }
    while(scanf("%d%d",&a,&b))
    {
      if(a==-1&&b==-1)
        break;
      printf("From %d to %d :\nPath: %d",a,b,a);
      m=a;
      while(m!=b)
      {
        printf("-->%d",path[m][b]);
        m=path[m][b];
      }
      printf("\nTotal cost : %d\n",dis[a][b]);
      puts("");
    }
  }
  return 0;
}


阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页