HDU-5857-Median

链接:http://acm.split.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5857

题意:求有序序列中[l1,r1],[l2,r2]两端区间的中间数

题解:由于是有序序列且数组较大,直接针对两段区间的所有相交情况进行判断处理对中间数定位就好。

CODE:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define PI acos(-1)
#define eps 1e-5
const int MAXN = 1e5+7;
long long a[MAXN];
int main()
{
  int T,n,m;
  scanf("%d",&T);
  while(T--)
  {
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=0; i<n; ++i)
      scanf("%I64d",&a[i]);
    int l1,r1,l2,r2,len1,len2,mid,all,poi;
    long long p1,p2;
    double ans;
    for(int i=0; i<m; ++i)
    {
      scanf("%d%d%d%d",&l1,&r1,&l2,&r2);
      l1--,l2--,r1--,r2--;
      if(l1>l2)
      {
        swap(l1,l2);
        swap(r1,r2);
      }
      len1=r1-l1+1;
      len2=r2-l2+1;
      all=len1+len2;
      mid=all/2+1;
      if(r1<l2)//不相交
      {
        if(all&1)
        {
          if(l1+mid-1>r1)ans=a[l2+mid-len1-1];
          else ans=a[l1+mid-1];
        }
        else
        {
          poi=mid-1;
          if(l1+mid-1>r1)p1=a[l2+mid-len1-1];
          else p1=a[l1+mid-1];
          if(l1+poi-1>r1)p2=a[l2+poi-len1-1];
          else p2=a[l1+poi-1];
          ans=(p1+p2)*1.0/2.0;
        }
      }
      else//相交
      {

        if(r1<r2)//不包括
        {
          poi=mid-(l2-l1);
          if(poi<=0)
            ans=a[l1+mid-1];
          else
          {
            int f=(r1-l2+1)<<1;
            if(f+l2-l1>=mid)
              ans=a[ l2+(poi-1)/2 ];
            else
              ans=a[l1+mid-1-(r1-l2+1)];
          }
        }
        else //包括
        {
          poi=mid-(l2-l1);
          if(poi<=0)
            ans=a[l1+mid-1];
          else
          {
            int f=(r2-l2+1)<<1;
            if(f+l2-l1>=mid)
              ans=a[ l2+(poi-1)/2 ];
            else
              ans=a[l1+mid-1-(r2-l2+1)];
          }
        }
        if(!(all&1))
        {
          mid--;
          if(r1<r2)//不包括
          {
            poi=mid-(l2-l1);
            if(poi<=0)
              p1=a[l1+mid-1];
            else
            {
              int f=(r1-l2+1)<<1;
              if(f+l2-l1>=mid)
                p1=a[ l2+(poi-1)/2 ];
              else
                p1=a[l1+mid-1-(r1-l2+1)];
            }
          }
          else //包括
          {
            poi=mid-(l2-l1);
            if(poi<=0)
              p1=a[l1+mid-1];
            else
            {
              int f=(r2-l2+1)<<1;
              if(f+l2-l1>=mid)
                p1=a[ l2+(poi-1)/2 ];
              else
                p1=a[l1+mid-1-(r2-l2+1)];
            }
          }
          ans=(ans+p1)*1.0/2.0;
        }
      }
      printf("%.1f\n",ans);
    }
  }
  return 0;
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq978874169/article/details/52372494
文章标签: ACM HDU
个人分类: HDU 杂题
上一篇HDU-5833-Zhu and 772002(高斯消元)
下一篇HDU-5858-Hard problem(几何)
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭