jquery 标签得到this

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_22222499/article/details/80316540

参考代码

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <script src="../js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    function setValue(obj) {
      $(obj).prev().val("this is world")
    }
  </script>
</head>
<body>


<div id="con">
  <nobr>
    <input type="text" placeholder="请输入值">
    <a href="#" onclick="setValue(this)">点击</a>
  </nobr>
</div>
</body>
</html>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭