php 引用(盗用)其他服务器的图片,网址为自己的

版权声明:廖圣平博客,未经博主允许不得转载。企鹅:1194008361 https://blog.csdn.net/qq_22823581/article/details/80347463

微信开发的时候, 如果直接用腾讯给的url 访问,可能会出现图片无法查看。我们可以再公众号后台,添加服务器白名单。 利用服务器获取图片之后返回给客户端。

    $img= input('get.url');
    header("Content-type: image/jpg");
    $model = new \app\api\model\Tool();
    echo $model->http_get_data($img);exit;
  public function http_get_data($url) {

    $ch = curl_init ();
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET' );
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false );
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_URL, $url );
    ob_start ();
    curl_exec ( $ch );
    $return_content = ob_get_contents ();
    ob_end_clean ();
    $return_code = curl_getinfo ( $ch, CURLINFO_HTTP_CODE );
    return $return_content;
  }

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭