LeetCode 27 移除元素

给你一个数组 nums 和一个值 val,你需要 原地 移除所有数值等于 val 的元素,并返回移除后数组的新长度。

不要使用额外的数组空间,你必须仅使用 O(1) 额外空间并 原地 修改输入数组。

元素的顺序可以改变。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。

示例 1:

给定 nums = [3,2,2,3], val = 3,

函数应该返回新的长度 2, 并且 nums 中的前两个元素均为 2。

你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。

示例 2:

给定 nums = [0,1,2,2,3,0,4,2], val = 2,

函数应该返回新的长度 5, 并且 nums 中的前五个元素为 0, 1, 3, 0, 4。

注意这五个元素可为任意顺序。

你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。

1.0版本

class Solution {
public:
  int removeElement(vector<int>& nums, int val) {
    if(nums.empty())
      return 0;
    //sort(nums.begin(),nums.end());
    vector<int>::iterator it;
    it=nums.begin();
    while(1)
    {  
      it=find(nums.begin(),nums.end(),val);
      if(it==nums.end())
        break;
      it=nums.erase(it);
    }
    return nums.size(); 
  }
};

2.0版本

remove函数可以删除区域内指定数,但实现原理是把容器重新赋值,把要删除的元素跳过,并返回容器中不存在指定数序列的下一位置,如{1,2,3,4,5}删除3,容器重新赋值变为{1,2,4,5,5},返回尾巴4。
进一步删除需要配合erase。

remove函数源码:

template <class ForwardIterator, class T>
ForwardIterator remove (ForwardIterator first, ForwardIterator last, const T& val)
{
  ForwardIterator result = first;
  while (first!=last) 
  {
    if (!(*first == val)) 
    {
      *result = move(*first);
      ++result;
    }
    ++first;
  }
  return result;
}
class Solution {
public:
  int removeElement(vector<int>& nums, int val) {
    if(nums.empty())
      return 0;
    vector<int>::iterator it;
    it=remove(nums.begin(),nums.end(),val);
    return it-nums.begin(); 
  }
};

3.0 双指针 高效

class Solution {
public:
  int removeElement(vector<int>& nums, int val) {
    int i=0;
    int n=nums.size();
    while(i!=n)
    {
      if(nums[i]==val)
      {
        nums[i]=nums[n-1];
        n--;
      }
      else
        i++;
    }
    return i;
  }
};
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页