Django:Model的Filter

转自:http://www.douban.com/note/301166150/   django model filter 条件过滤,及多表连接查询、反向查询,某字段的distinct   1.多表连接查询:当我知道这点的时候顿时觉得django太NX了。    cla...

2016-10-31 13:59:28

阅读数 304

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除