Python绘制彩色蟒蛇

Python 专栏收录该内容
10 篇文章 0 订阅

作者:刘旭濠

一开始在练习的时候,在网上看了一些实例,看到有一个简单的例子,就是蟒蛇的例子,大家也知道Python这个中文翻译过来就是蟒蛇的意思,接着我有借用了这个实例自己弄了一个不一样的蟒蛇,转圈圈的蛇
先来解析一下代码:

turtle.setup(1300, 800, 0, 0)

这个意思就是窗口的大小,值越大窗口打开的就越大

pythonsize = 30

这个就是蟒蛇的大小,你们可以随意的更改。

turtle.seth(-20)

接着这个是蟒蛇开始的方向,这个也可以随意。

turtle.pensize(pythonsize)

这个是就是运行蟒蛇的宽度

def main():
  turtle.setup(1300, 800, 0, 0)
  pythonsize = 30
  turtle.pensize(pythonsize)
  turtle.seth(-40)
  drawSnake(40, 80, 5, pythonsize / 2)

这些就是蟒蛇运行起来的条件

turtle.pencolor("green")

这个是运行蟒蛇的颜色,可以用不同的颜色这样蟒蛇的颜色就变成了七彩的

turtle.pencolor("green")
turtle.circle(rad, angle / 2)
turtle.pencolor("yellow")
turtle.fd(rad)
turtle.pencolor("red")
turtle.circle(neckrad + 1, 180)
turtle.pencolor("green")
turtle.fd(rad * 2 / 3)

以上就是蟒蛇运行起来不同的颜色了

turtle.circle(rad, angle)

这个就是蟒蛇运行起来的幅度,,

drawSnake(20, 80, 5, pythonsize / 2)

这个是蟒蛇的长度
好了基本大概解析就这些吧,接下来我吧所有的放出来吧

import turtle

def drawSnake(rad, angle, len, neckrad):
  mycolor = ["black", "red", "red", "blue", "yellow"]
  yocolor = ["yellow", "green", "yellow", "red", "red"]
  for i in range(len):
    turtle.pencolor(mycolor[i])
    turtle.circle(rad, angle)
    turtle.pencolor(yocolor[i])

  turtle.pencolor("green")
  turtle.circle(rad, angle / 2)
  turtle.pencolor("yellow")
  turtle.fd(rad)
  turtle.pencolor("red")
  turtle.circle(neckrad + 1, 180)
  turtle.pencolor("green")
  turtle.fd(rad * 2 / 3)
def main():
  turtle.setup(800, 500, 0, 0)
  pythonsize = 20
  turtle.pensize(pythonsize)
  turtle.seth(0)
  drawSnake(20, 80, 5, pythonsize / 2)
main()

在这里插入图片描述

这是效果图

 • 15
  点赞
 • 2
  评论
 • 27
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值