python获取和转换时间

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_26722965/article/details/80493849
import time
starttime = time.time()
print starttime
print time.asctime( time.localtime(time.time()) )
print time.localtime(time.time())

print time.strftime("%Y%m%d", time.localtime(time.time()))


执行结果:


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页