QT边框阴影

方法一、重载paintEvent函数

void WebView::paintEvent(QPaintEvent *event)
{
  QPainterPath path;
  path.setFillRule(Qt::WindingFill);
  path.addRect(10, 10, this->width()-20, this->height()-20);

  QPainter painter(this);
  painter.setRenderHint(QPainter::Antialiasing, true);
  painter.fillPath(path, QBrush(Qt::white));

  QColor color(0, 0, 0, 50);
  for(int i=0; i<10; i++)
  {
    QPainterPath path;
    path.setFillRule(Qt::WindingFill);
    path.addRect(10-i, 10-i, this->width()-(10-i)*2, this->height()-(10-i)*2);
    color.setAlpha(150 - qSqrt(i)*50);
    painter.setPen(color);
    painter.drawPath(path);
  }
}

方法二、用图片去实现阴影边框

方法三、子控件添加阴影

QGraphicsDropShadowEffect *shadow_effect = new QGraphicsDropShadowEffect(this);
shadow_effect->setOffset(-5, 5);
shadow_effect->setColor(Qt::gray);
shadow_effect->setBlurRadius(8);
network_group_box->setGraphicsEffect(shadow_effect);没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试