Nowcoder 105G 又见斐波那契 (矩阵快速幂)

版权声明:------------------- 这是千千的个人网站哦! https://www.dreamwings.cn ------------------- https://blog.csdn.net/qq_28954601/article/details/80118265

题目描述

这是一个加强版的斐波那契数列,给定递推式

F(i)={F(i1)+F(i2)+i3+i2+i+1i>10i=01i=1

F(n) 的值,由于这个值可能太大,请对 109+7 取模。

 

输入描述

第一行是一个整数 T (1T1000) ,表示样例的个数。

以后每个样例一行,是一个整数 n (1n1018)

 

输出描述

每个样例输出一行,一个整数,表示 F(n) mod 1000000007

 

输入

4
1
2
3
100

 

输出

1
16
57
558616258

 

思路

这道题的关键在于构造矩阵,然后运用快速幂求解即可。

[FiFi1(i+1)3(i+1)2i+11][111111100000001331000121000011000001]×[Fi1Fi2i3i2i1]

注意对前两项进行特判。

 

AC 代码

#include <bits/stdc++.h>
#define IO            \
  ios::sync_with_stdio(false); \
  cin.tie(0);         \
  cout.tie(0);
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn = 1e5 + 10;
const int mod = 1e9 + 7;
const LL meix[6][6] = {{
              1,
              1,
              1,
              1,
              1,
              1,
            },
            {
              1,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
            },
            {
              0,
              0,
              1,
              3,
              3,
              1,
            },
            {
              0,
              0,
              0,
              1,
              2,
              1,
            },
            {
              0,
              0,
              0,
              0,
              1,
              1,
            },
            {
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              1,
            }};

class marx {
public:
  marx() { memset(mp, 0, sizeof(mp)); }
  LL mp[6][6];
  static marx mult(const marx &x, const marx &y) {
    marx res = marx();
    for (LL i = 0; i < 6; i++)
      for (LL j = 0; j < 6; j++)
        for (LL k = 0; k < 6; k++)
          res.mp[i][j] =
            (res.mp[i][j] + x.mp[i][k] * y.mp[k][j]) % mod;
    return res;
  };
} init;

marx mult(const marx &x, LL k) {
  marx tmp = marx();
  marx tmpx = x;
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    tmp.mp[i][i] = 1;
  }
  while (k) {
    if (k & 1)
      tmp = init.mult(tmp, tmpx);
    tmpx = init.mult(tmpx, tmpx);
    k >>= 1;
  }
  return tmp;
}

int main() {
#ifdef LOCAL_IM0QIANQIAN
  freopen("test.in", "r", stdin);
  freopen("test.out", "w", stdout);
#else
  IO;
#endif // LOCAL_IM0QIANQIAN
  int T;
  cin >> T;
  marx res = marx();
  memcpy(res.mp, meix, sizeof(meix));

  while (T--) {
    LL n;
    cin >> n;
    if (n <= 1) {
      cout << n << endl;
      continue;
    }
    marx ans = mult(res, n - 1);
    cout << (ans.mp[0][0] + ans.mp[0][2] * 8 + ans.mp[0][3] * 4 +
         ans.mp[0][4] * 2 + ans.mp[0][5]) %
          mod
       << endl;
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭