python基础编程题目25

题目:打印出如下图案(菱形):

   *   

  *** 

 *****

******* 

 *****   

  ***    

    *

#-*- coding:utf-8 -*-
'''
打印以下图形。
  *
 ***
 *****
*******
 *****
 ***
  *
'''
if __name__ == '__main__':
  str = '*'
  for i in range(1, 5):
    print((str * (2 * i -1)).center(7))
  for i in range(3, 0, -1):
    print((str * (2 * i -1)).center(7))

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试