dogyao

cool,cool,cool

C/C++宏定义中#与##区别

【转载自】:http://blog.csdn.net/huang_xw/article/details/7648179

  // #表示:对应变量字符串化 
  // ##表示:把宏参数名与宏定义代码序列中的标识符连接在一起,形成一个新的标识符 
  #include <stdio.h> 
  #define trace(x, format) printf(#x " = %" #format "\n", x) 
  #define trace2(i) trace(x##i, d) 

  int main() 
  { 
    int i=1; 
    char *s="three"; 
    float x=2.0; 

    trace(i, d);        // 相当于 printf("x = %d\n", x) 
    trace(x, f);        // 相当于 printf("x = %d\n", x) 
    trace(s, s);        // 相当于 printf("x = %d\n", x) 

    int x1=1, x2=2, x3=3; 
    trace2(1);       // 相当于 trace(x1, d) 
    trace2(2);       // 相当于 trace(x2, d) 
    trace2(3);       // 相当于 trace(x3, d) 

    return 0; 
  } 
阅读更多
文章标签: c++ 参数 标识符
个人分类: C/C++
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

C/C++宏定义中#与##区别

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭