Hibernate与Oracle应用之主键生成

在用Hibernate应用生成代理主键时,如果没有配置主键生成具体使用哪个sequence,则Hibernate会自动创建一个默认sequence,此时,如果我们的系统中仅仅只有一张表,那就无所谓了,这篇文章也就没有了存在的意义。但是事实上对一个应用来说,我们根本不可能用一张表实现所有的系统应用功能,因此,如果这时候我们将应用中的sequence都在Hibernate映射文件中配置成默认的序列,那么问题就来了,由于sequence在进行取值的过程中是nextval方式,也就是说每张表都要获取nextval,这样势必会造成表中数据的主键不连续,出现断层的情况,而且这种断层是不可预料的,没有规律的,根据应用的使用情况随机变化的。这样,如果在一个系统中有成百上千张表,而每张表都使用同一个sequence生成主键。那么,用不了多久,我们定义的sequence就不能够满足应用的需求。反应在应用系统中,那就是程序的功能崩溃。
 
 
为了避免出现这种情况,建议在定义对象-映射文件时就明确指明使用哪个sequence,具体做法如下:

打开对象-映射文件,找到代理主键
xml 代码
 1. <id name="id" column="EVENT_ID">  
 2.    <generator class="sequence"/>  
 3. </id>  

 

修改后的内容如下:

xml 代码
 1. <id name="id" column="EVENT_ID">  
 2.  <generator class="sequence">  
 3.   <param name="sequence">HIBERNATE_SEQ_EVENT</param>  
 4.  </generator>  
 5. </id>  


接下来使用ant清理工程:
xml 代码
 1. <property name="build.dir" value="${web.dir}/WEB-INF/classes" />  
 2. <target name="clean" description="Clean output directories">  
 3.     <delete>  
 4.         <fileset dir="${build.dir}">  
 5.             <include name="**/*.class" />  
 6.             <include name="**/*.xml" />  
 7.             <include name="**/*.properties" />  
 8.         </fileset>  
 9.     </delete>  
 10. </target>  


重新复制资源文件:
xml 代码
 1. <property name="src.dir" value="src" />  
 2. <target name="prepare">  
 3.     <mkdir dir="${build.dir}" />  
 4.     <copy todir="${build.dir}">  
 5.         <fileset dir="${src.dir}">  
 6.             <!-- <include name="**/*.properties" /> -->  
 7.             <include name="**/*.hbm.xml" />  
 8.         </fileset>  
 9.     </copy>  
 10.     <copy todir="${build.dir}">  
 11.         <fileset dir="${src.dir}">  
 12.             <include name="**/*.cfg.xml" />  
 13.             <include name="**/*.properties" />  
 14.         </fileset>  
 15.     </copy>  
 16. </target>  
编译工程:
xml 代码
 1. <target name="build" depends="prepare" description="">  
 2.     <javac destdir="${build.dir}" target="1.5" debug="true" deprecation="false" optimize="false" failonerror="false">  
 3.         <src path="${src.dir}" />  
 4.         <classpath refid="master-classpath" />  
 5.     </javac>  
 6. </target>  


运行程序:
xml 代码
 1. <path id="client.class.path">  
 2.     <fileset dir="${web.dir}/WEB-INF/lib">  
 3.         <include name="*.jar" />  
 4.     </fileset>  
 5.     <pathelement location="${build.dir}/classes" />  
 6. </path>  
 7. <target name="run.client" depends="build">  
 8.     <java classname="events.EventManager" classpathref="master-classpath">  
 9.         <classpath refid="client.class.path" />  
 10.     </java>  
 11. </target>  

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值