Q59:对称的二叉树

public class Q59对称的二叉树 {
  /**
  * 题目:对称的二叉树
  * 题目说明:请实现一个函数,用来判断一棵二叉树是不是对称的。如果一棵二叉树和它的镜像一样,那么它就是对称的。
  * 解题思路:要判断一棵二叉树是不是对称的,要先判断它的左右子树是不是对称的,如果对称则判断左子树的右结点和右子树的左结点是不是对称的,依次类推。
  * 因此可以利用递归来实现。例如二叉树的一种遍历方式为前序遍历(根,左,右)则定义对称的遍历方式为对称前序遍历方式(根,右,左)
  */
  public static void main(String[] args) {
   BinaryTreeNode root = new BinaryTreeNode();
   BinaryTreeNode node1 = new BinaryTreeNode();
   BinaryTreeNode node2 = new BinaryTreeNode();
   BinaryTreeNode node3 = new BinaryTreeNode();
   BinaryTreeNode node4 = new BinaryTreeNode();
   BinaryTreeNode node5 = new BinaryTreeNode();
   BinaryTreeNode node6 = new BinaryTreeNode();
   
   root.leftNode = node1;
   root.rightNode = node2;
   
   node1.leftNode = node3;
   node1.rightNode = node4;
   
   node2.leftNode = node5;
   node2.rightNode = node6;
   
   root.value = 8;
   node1.value = 6;
   node2.value = 6;
   node3.value = 5;
   node4.value = 7;
   node5.value = 7;
   node6.value = 5;
   
   Q59对称的二叉树 test = new Q59对称的二叉树();
   System.out.println(test.isSymmetric(root));
  }
  public static boolean isSymmetric(BinaryTreeNode root){
   return isSymmetrical(root, root);
  }
  public static boolean isSymmetrical(BinaryTreeNode root1,BinaryTreeNode root2){
   if(root1 == null && root2 == null){//当根结点均为空时,二叉树对称
     return true;
   }
   if(root1 == null || root2 == null){//其中有一个为空,则不对称
     return false;
   }
   if(root1.value != root2.value){//两个结点都存在,如果值不同,则不对称
     return false;
   }
   
   return isSymmetrical(root1.leftNode, root2.rightNode) &&
   isSymmetrical(root1.rightNode, root2.leftNode);//递归左右子树进行比较
  }
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_30507287/article/details/52346697
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Q59:对称的二叉树

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭