Qt中 QString 和int,double等的转换

QT知识点 专栏收录该内容
19 篇文章 4 订阅

Qt中 int ,float ,double转换为QString
有两种方法
1.使用
QString::number();
如:
long a = 63;
QString s = QString::number(a, 10); // s == “63”
QString t = QString::number(a, 16).toUpper(); // t == “3F”
(解释,变量a为int型或者float,double。10和16为进制) toUpper是大写
2.使用
long a = 63;
QString s = QString("%1").arg(a);
把QString转换为 double类型
方法1.
QString str=“123.45”;
double val=str.toDouble(); //val=123.45
方法2.很适合科学计数法形式转换
bool ok;
double d;
d=QString(“1234.56e-02”).toDouble(&ok); //ok=true;d;12.3456.
把QString转换为float形
1.
QString str=“123.45”;
float d=str.toFloat(); //d=123.45
2.
QString str=“R2D2”;
bool ok;
float d=str.toFloat(&ok); //转换是被时返回0.0,ok=false;
把QString形转换为整形
1.转换为十进制整形
注意:基数默认为10。当基数为10时,并且基数必须在2到36之
间。如果基数为0,若字符串是以0x开头的就会转换为16进制,若以0开头就转换为八进制,否则就转换为十进制。
Qstring str=“FF”;
bool ok;
int dec=str.toInt(&ok,10); //dec=255 ; ok=rue
int hex =str.toInt(&ok,16); //hex=255;ok=true;
2.常整形转换为Qstring形
long a =63;
QString str=QString::number(a,16); //str=“3f”;
QString str=QString::number(a,16).toUpper(); //str=“3F”;
Qstring 转换char*问题!
方法一:
QString qstr(“hello,word”);
const char * p = qstr.toLocal8Bit().data();
方法二:
const char *p = qstr.toStdString().data();
转换过来的是常量
把当前时间转化为QString…
public QDateTime qdate = QDateTime.currentDateTime();
datetime = qdate.toString(“yyyy年MM月dd日ddddhh:mm:ss”);
如果不是QTime和QDate类比如说:通过TCP/IP接收到的char unsigned char 类等如何转换为QString类
QString Time2String( DWORD dwTime)
{
char cTime[50] = {0};
memset(cTime,0,50);
strftime(cTime,32,"%Y-%m-%d
%H:%M:%S",localtime(&time_t(dwTime)));
return QString(cTime);
}

展开阅读全文
 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值