scala常用操作-Tuple元祖转换成String字符串

不BB直接上代码:

object Test {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val a = ("a", 1, 9.9)
    var rs = ""
    a.productIterator.foreach(v=> rs = rs + v.toString+"\t")
    println(rs)
  }
}

RS:
a	1	9.9

20181205更新

更优雅的方式:

a.productIterator.mkString("\t")
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 点我我会动 设计师:白松林 返回首页