LeetCode第 876 题:链表的中间结点(C++)

leetcode链接

快慢指针

已经很熟练了,注意返回值判断即可

class Solution {
public:
  ListNode* middleNode(ListNode* head) {
    // 只有一个结点
    if(head->next == NULL){
      return head;
    }
    auto slow_p = head;
    auto fast_p = slow_p;
    while(true){
      if(fast_p->next == NULL){
        return slow_p;
      }else if(fast_p->next->next == NULL){
        return slow_p->next;
      }else{
        slow_p = slow_p->next;
        fast_p = fast_p->next->next;
      }
    } 
  }
};

优化一下:

class Solution {
public:
  ListNode* middleNode(ListNode* head) {
    ListNode* slow_p = head;
    ListNode* fast_p = head;
    while (fast_p != NULL && fast_p->next != NULL) {
      slow_p = slow_p->next;
      fast_p = fast_p->next->next;
    }
    return slow_p;
  }
};

单指针

我们可以对链表进行两次遍历:
第一次:统计元素个数 N;
第二次:遍历到第 N/2 个元素,将其返回。

其他容器

链表即便知道长度,要获取中间结点依然需要遍历,但是数组或者vector等可以进行下标访问直接返回中间结点,所以一次遍历将结点(是结点,不是结点存储的数据)全部存入容器,遍历完成直接从容器中获取结点即可。

展开阅读全文
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值