bzoj 5100: [POI2018]Plan metra 构造

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_33229466/article/details/79959427

题意

有一棵n个点的无根树,每条边有一个正整数权值,表示长度,定义两点距离为在树上的最短路径的长度。
已知2到n-1每个点在树上与1和n的距离,请根据这些信息还原出这棵树。
2<=n<=500000

分析

先把1到n路径上的节点找出来。
这里分两种情况,一种是1到n有连边。这种情况特判一下就好。
另一种是1到n没有连边,那么就找出其路径上的点,然后对于其他每个点,很容易找到它可以挂在链上的哪个节点下。
然后就做完了。

代码

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<algorithm>

const int N=500005;
const int inf=1000000000;

int n,d1[N],d2[N],cnt,a[N];
bool vis[N];
struct data{int x,y,w;}ans[N];

bool cmp(int x,int y)
{
  return d1[x]<d1[y];
}

bool check(int len)
{
  if (!len) return 0;
  for (int i=2;i<n;i++)
    if (abs(d1[i]-d2[i])!=len) return 0;
  puts("TAK");
  printf("%d %d %d\n",1,n,len);
  for (int i=2;i<n;i++)
    if (d1[i]<d2[i]) printf("%d %d %d\n",1,i,d1[i]);
    else printf("%d %d %d\n",i,n,d2[i]);
  return 1;
}

int main()
{
  scanf("%d",&n);
  if (n==2) {printf("TAK\n1 2 1");return 0;}
  for (int i=2;i<n;i++) scanf("%d",&d1[i]);
  for (int i=2;i<n;i++) scanf("%d",&d2[i]);
  if (check(abs(d1[2]-d2[2]))) return 0;
  int mn=inf;
  for (int i=2;i<n;i++)
    if (d1[i]+d2[i]<mn) mn=d1[i]+d2[i];
  int tot=0;a[++tot]=1;
  for (int i=2;i<n;i++)
    if (d1[i]+d2[i]==mn) a[++tot]=i,vis[i]=1;
  std::sort(a+1,a+tot+1,cmp);
  for (int i=1;i<tot;i++)
    if (d1[a[i]]==d1[a[i+1]]) {puts("NIE");return 0;}
  a[++tot]=n;
  d1[n]=d1[a[2]]+d2[a[2]];
  for (int i=2;i<n;i++)
  {
    if (vis[i]) continue;
    if ((d1[i]+d2[i]-d1[n])%2==1) {puts("NIE");return 0;}
    int dis=(d1[i]+d2[i]-d1[n])/2;
    int l=1,r=tot,p=0;
    while (l<=r)
    {
      int mid=(l+r)/2;
      if (d1[i]-dis==d1[a[mid]]) {p=mid;break;}
      if (d1[i]-dis<d1[a[mid]]) r=mid-1;
      else l=mid+1;
    }
    if (!p) {puts("NIE");return 0;}
    ans[++cnt]=(data){i,a[p],dis};
  }
  for (int i=1;i<tot;i++) ans[++cnt]=(data){a[i],a[i+1],d1[a[i+1]]-d1[a[i]]};
  puts("TAK");
  for (int i=1;i<=cnt;i++) printf("%d %d %d\n",ans[i].x,ans[i].y,ans[i].w);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭