Qt 快捷键 Mac版

版权声明:如果喜欢的话,请点击一波关注把,谢谢你,么么哒!转载留名即可 ^_^ https://blog.csdn.net/qq_33375598/article/details/89341632

 

ctr+5    快速进入项目

 

command+shift+B  构建工程

 

ctr+2 回到编辑模式

 

command+4  显示编辑输出信息

 

ctr+6 进入帮助模式 

 

对着函数按下F2 进入源码 

 

alt+enter 快速定义槽(对准槽)

 

没有更多推荐了,返回首页