golang如何不FQ进行安装GRPC

转自:钟声响起     https://blog.csdn.net/cjj198561/article/details/78133193

安装官方安装命令:

go get google.golang.org/grpc

是安装不起的,会报:

[plain] view plain copy
 1. package google.golang.org/grpc: unrecognized import path "google.golang.org/grpc"(https fetch: Get https://google.golang.org/grpc?go-get=1: dial tcp 216.239.37.1:443: i/o timeout)  

原因是这个代码已经转移到github上面了,但是代码里面的包依赖还是没有修改,还是google.golang.org这种,

所以不能使用go get的方式安装

[plain] view plain copy
 1. git clone https://github.com/grpc/grpc-go.git $GOPATH/src/google.golang.org/grpc  
 2. git clone https://github.com/golang/net.git $GOPATH/src/golang.org/x/net  
 3. git clone https://github.com/golang/text.git $GOPATH/src/golang.org/x/text  
 4. go get -u github.com/golang/protobuf/{proto,protoc-gen-go}  
 5. git clone https://github.com/google/go-genproto.git $GOPATH/src/google.golang.org/genproto  
 6.   
 7. cd $GOPATH/src/  
 8. go install google.golang.org/grpc  

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭